പൈൽസ് / മൂലക്കുരു രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ

പൈൽസ് രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ

കുറെ ‘S’ കൾ ആണ് പൈൽസ് / മൂലക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത്

 • Squatting – കുത്തിയിരിക്കുന്നത്
 • Straining – മലം പോകാൻ മുക്കുന്നത്
 • Sweating – അമിത വിയർപ്പ് , ശരീരത്തിലെ ജല നഷ്ടം
 • Spices – എരിവ് , പുളി , മസാല കൂട്ടുകൾ
 • Spirit – മദ്യം, സോഡാ തുടങ്ങിയവ
 • സാധാരണയായി ചിക്കൻ വളരെ പേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും
 • എത്ത പഴം , ആപ്പിൾ ചിലർക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കും
 • മൈദാ ചേർത്ത ആഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം
 • ചെറുപഴങ്ങൾ , പച്ചക്കറികൾ (ഇലക്കറികൾ )
 • വെള്ളം
കൂടുതൽ വായിക്കുക (English) വീഡിയോസ് കാണുക വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക
 • പൈല്സിനുള്ള ലേസർ ചികിത്സ
 • സ്റ്റേപ്പിൾഡ് ഹെമറോയ്ഡ്എക്ടമി
 • ഓപ്പൺ ഹെമറോയ്ഡ്എക്ടമി
 • ബാൻഡിങ്
 • സ്ക്ളീറോതെറാപ്പി
Piles Doctor in Kochi, Kerala
ഡോക്ടർ ർ. പദ്‌മകുമാർ
ഡോക്ടറെ അറിയുക
ഡോക്ടർ മധുകർ പൈ
ഡോക്ടറെ അറിയുക

Laser Treatment for Varicose Veins

LASER can be used to treat Varicose veins effectively. The recovery time is less, hospital stay is less, and is less painful compared to vein ligation and stripping.

Read More
Kidney Stones Treatment

RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) | ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) | Percutaneous Nephrolithotomy / Nephrolithotripsy | Ureteroscopy | 3D Laparoscopic Stone Removal | Thulium Laser Stone Surgery

Read More
Infertility Treatment

KARE Infertility ClinicOne Stop Solution For All Your Fertility Needs.
We offer IUI (Intrauterine Insemination), IVF (In Vitro Fertilization procedure), ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), TESE (Testicular Sperm Extraction) / PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration), MicroTESE, Hysteroscopy

Read More

Related Articles

Anal Fistula

What is a Fistula A fistula is a small tunnel or an abnormal connection between two body parts, such as between an organ or bowel and another body part What is anal Fistula An anal fistula is a small abnormal tunnel that forms between an...

Read More
ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും
ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും

ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും കുറിച്ച് Dr Madhukar Pai സംസാരിക്കുന്നു Subscribe to our YouTube Channel...

Read More
Piles - Symptoms, Treatment
Piles / Hemorrhoids – Video Talks

Subscribe to our YouTube Channel Piles / Hemorrhoids Talk by Dr Madhukar Pai പൈൽസ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും...

Read More
Piles / Hemorrhoids Treatment in Kochi
Piles Treatment | Hemorrhoids Treatment

What are piles Piles, also known as hemorrhoids, are collections of tissue in the anal canal which are inflamed and swollen  They may be found inside or outside the anus, normally located 2-4 cm above the anal opening  The size of...

Read More
Keyhole Clinic Edappally

Keyhole Clinic, the state-of-the-art healthcare facility, is situated in the Heart of Kochi at a very prime location (Edappally), We have well-experienced and reputed team of Medical Professionals at our center.

Our Vision Center of Excellence in all specialities aiming to provide Comprehensive & Comfortable Outpatient Healthcare Services

Mission High Quality Care with a Smile

Quality Policy To provide state-of-the-art facilities of International Standards to patients in a pleasant ambience