ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും

Related Articles

പൈൽസ് രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ
പൈൽസ് / മൂലക്കുരു രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ

കുറെ 'S' കൾ ആണ് പൈൽസ് / മൂലക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് Squatting - കുത്തിയിരിക്കുന്നത്Straining - മലം പോകാൻ...

Read More
Piles - Symptoms, Treatment
Piles / Hemorrhoids – Video Talks

Piles / Hemorrhoids Talk by Dr Madhukar Pai പൈൽസ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

Read More
Piles / Hemorrhoids Treatment in Kochi
Piles Treatment | Hemorrhoids Treatment

What are piles Piles, also known as hemorrhoids, are collections of tissue in the anal canal which are inflamed and swollen  They may be found inside or outside the anus, normally located 2-4 cm above the anal opening  The size of...

Read More