ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും

ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും

ഫിസ്റ്റുല-രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും കുറിച്ച് Dr. Madhukar Pai സംസാരിക്കുന്നു

Subscribe to our YouTube Channel

കൂടുതൽ വായിക്കുക (English) ജനറൽ സർജറി ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക
ഫിസ്റ്റുല ഡോക്ടർസ് - ഡോക്ടർ ർ. പദ്‌മകുമാർ
ഡോക്ടർ ർ. പദ്‌മകുമാർ
ഡോക്ടറെ അറിയുക
ഫിസ്റ്റുല ഡോക്ടർസ് - മധുകർ പൈ
ഡോക്ടർ മധുകർ പൈ
ഡോക്ടറെ അറിയുക

Related Articles

Anal Fistula

What is a Fistula A fistula is a small tunnel or an abnormal connection between two body parts, such as between an organ or bowel and another body part What is anal Fistula An anal fistula is a small abnormal tunnel that forms between an...

Read More
പൈൽസ് രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ
പൈൽസ് / മൂലക്കുരു രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ

കുറെ 'S' കൾ ആണ് പൈൽസ് / മൂലക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് Squatting - കുത്തിയിരിക്കുന്നത്Straining - മലം പോകാൻ...

Read More
Piles - Symptoms, Treatment
Piles / Hemorrhoids – Video Talks

Subscribe to our YouTube Channel Piles / Hemorrhoids Talk by Dr Madhukar Pai പൈൽസ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും...

Read More
Piles / Hemorrhoids Treatment in Kochi
Piles Treatment | Hemorrhoids Treatment

What are piles Piles, also known as hemorrhoids, are collections of tissue in the anal canal which are inflamed and swollen  They may be found inside or outside the anus, normally located 2-4 cm above the anal opening  The size of...

Read More