പൊണ്ണത്തടിക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ രീതികൾ

പൊണ്ണത്തടി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ബുദ്ദിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്നു സാധാരണ തന്നെ ആൾകാർക്കറിയാം. പ്രമേഹം വരുക എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പൊണ്ണത്തടി ആണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കൊളസ്‌ട്രോൾ, സ്ലീപ് ആപ്നിയ… വീഡിയോ കാണുക കൂടുതൽ വായിക്കുക

READ MORE
Intragastric Balloon Placement
Intragastric Balloon Placement – Video Talk (Malayalam) – Dr. R. Padmakumar

This video talk is about Intragastric Balloon Placement for treatment of Obesity and Overweight.  Talk by Dr. R. Padmakumar, Laparoscopic and Bariatric Surgeon. Watch Video Read More on Bariatric Surgery There are many different serious medical conditions associated with obesity and overweight.  Diabetes, High Blood Pressure, High Cholesterol, snoring, etc are some conditions associated with […]

READ MORE
Bariatric Surgery

Weight Loss Testimonials Bariatric Surgery is also known as weight loss surgery. It is performed on people who suffer from obesity. Obesity is a serious medical condition and has adverse health effect on the body. Diabetes, cardiovascular diseases, hypertension (high blood pressure), obstructive sleep apnea are some of the medical issues in patients suffering from […]

READ MORE
Intragastric Balloon Placement for Weight Loss

Video Reviews Reviews Intragastric Balloon Placement: The balloon consists of a silicon elastomer based material that is soft and pliable. Deflated balloon is inserted through the mouth and brought down through the esophagus until it reaches the stomach using an endoscope.  A local anesthetic is applied to aid the passage through the esophagus.  The endoscopy […]

READ MORE
Laparoscopic Sleeve Gastrectomy

Bariatric Surgery Related Contents What is Laparoscopic Sleeve Gastrectomy? Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG) is a weight losss procedure also known as Vertical sleeve gastrectomy or gastric sleeve procedure. It is performed on people with obesity.   This is a restrictive procedure.  In this procedure a part of the stomach is removed with the purpose of […]

READ MORE
Bariatric Surgery in Kerala - Keyhole Clinic - Best Weight Loss Treatments
Bariatric Surgery in Kerala

Keyhole Clinic – Center for Bariatric Surgery in Kerala Keyhole Clinic is the Best Center for Bariatric Surgery in Kerala offering consultations for weight loss treatments in Kerala. It is situated in the Heart of Kochi, at Edappally and is at a very convenient location. What is Bariatric Surgery? Bariatric Surgery is a surgery performed […]

READ MORE
Tummy Tuck

READ MORE
Best Bariatric Surgeon India
Dr. R. Padmakumar – One of Best Bariatric Surgeons in India

Batriatric Surgery is a weight loss surgery or fat loss surgery for obesity treatment. Bariatric surgery restricts the amount of food intake and also reduces the amount of calories absorbed from the food. Because of the sedentary lifestyle of this century, obesity is highly prevalent in the society. Obesity is a disease and needs to […]

READ MORE
obesity should be treated
Obesity – Why should Obesity be treated?

Obesity is a medical condition where there is accumulation of excess body fat. Carrying excess weight or body fat can have negative effect on health. Dealing with obesity is not just about losing weight, it is about gaining health.

READ MORE

Our Outpatient Services