ലാപ്പറോസ്കോപിക് സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി

പൊണ്ണത്തടി കുറക്കാൻ – ലാപ്പറോസ്കോപിക് സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി

Subscribe to our YouTube Channel

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Related Articles

Roux-en-Y Gastric Bypass

...

Read More
Obesity Health Crisis
How Obesity may fuel a health crisis in India soon

Times City: Obesity is defined as abnormal or excessive fat accumulation that may impair...

Read More
പ്രമേഹത്തിനുള്ള താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകൾ
പ്രമേഹം – പ്രമേഹത്തിനുള്ള താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകൾ

പ്രമേഹത്തിനുള്ള താക്കോൽദ്വാര ശാസ്ത്രക്രിയകളെ കുറിച്ചു Dr R Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു പ്രമേഹത്തെ...

Read More
പൊണ്ണത്തടിക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ രീതികൾ

പൊണ്ണത്തടി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ബുദ്ദിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്നു സാധാരണ തന്നെ ആൾകാർക്കറിയാം...

Read More