പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ

ഹെർണിയ എന്നാൽ എന്താണ് – പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ. ഹെർണിയ എന്നു പറയുന്നതു വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രോഗമാണ് . അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വയറിൻറ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ദ്വാരത്തില്ലൂടെ കുടലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അവയങ്ങളോ പുറത്തേക്കു തള്ളി വരുന്നതാണ്. Subscribe to our YouTube Channel വീഡിയോ കാണുക കൂടുതൽ വായിക്കുക

READ MORE

Introduction: Hybrid surgery is a procedure in which laparoscopic and open surgical steps are used for a better outcome to the patient. The aim of this study is to identify the factors that necessitated hybrid surgery in cases of hernia. Materials and Methods: It is a retrospective narrative study of 69 patients with hernia, who […]

READ MORE
Types of Hernia

Hernia is a very common disease. It occurs due to defect in the abdominal wall. Types of hernia is based on the location. Watch a small video talk with animation on the different types of hernia by Dr. R. Padmakumar Subscribe to our YouTube Channel Watch Video Read more – Hernia Surgery Visit Hernia Playlist […]

READ MORE
ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു

ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഹെർണ്ണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം. വീഡിയോ കാണുക കൂടുതൽ വായിക്കുക

READ MORE

What is hernia? Hernia is a common problem in men, women and children.  Hernia in simple terms is the abnormal protrusion of the internal organs through a weakness or a hole in the muscular wall of the abdomen.  The common sites for hernia are the groin, lower abdomen, the belly button or umbilicus.  While open […]

READ MORE

Our Outpatient Services