തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Related Articles

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണുക തൈറോയ്ഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥി...

Read More
Thyroid Surgery Review
Review from Patient after Endoscopic Thyroidectomy

I had a minimally invasive thyroid surgery (Endoscopic Total Thyroidectomy) with no pain and with minimum discomfort I was up and about hours after my operation My experience was outstanding The people at the clinic & hospital were...

Read More
Scarless Thyroid Surgery – Video Talk

This surgery is done using small incisions usually between 2 and 25 cm at the axilla Your surgeon uses an endoscope (a tube with a light and camera on the tip) to view your thyroid nodule and removes it by inserting instruments through the...

Read More
Endoscopic Thyroid Surgery in Kochi
Scarless Thyroid Surgery – Endoscopic Thyroidectomy

What is Thyroid Thyroid is an important gland in our body and it is very essential that the function of the thyroid remains normal  The hormones produced by thyroid regulates many of the body’s processes and the functioning of many of the...

Read More