തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു

Subscribe to our YouTube Channel

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Subscribe to our YouTube Channel

Related Articles

Thyroid Screening Package
Thyroid Checkup – Price Rs. 2000/-

This package includes Thyroid Function Tests (TSH, T3, T4), Ultrasound of Neck, Antithyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO), Thyroid Specialist Consultation and Endoscopic Thyroid Surgeon Consultation Thyroid Function Tests TSH, T3,...

Read More
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണുക തൈറോയ്ഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥി...

Read More
Thyroid Surgery Review
Review from Patient after Endoscopic Thyroidectomy

I had a minimally invasive thyroid surgery (Endoscopic Total Thyroidectomy) with no pain and with minimum discomfort I was up and about hours after my operation My experience was outstanding The people at the clinic & hospital were...

Read More
Scarless Thyroid Surgery – Video Talk

This surgery is done using small incisions usually between 2 and 25 cm at the axilla Your surgeon uses an endoscope (a tube with a light and camera on the tip) to view your thyroid nodule and removes it by inserting instruments through the...

Read More