തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു

Subscribe to our YouTube Channel

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Subscribe to our YouTube Channel

Related Articles

ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം – രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ

അമിതമായ ക്ഷീണംതണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വിഷമംമലബന്ധംതൊലി ഉണങ്ങൽഭാരം കൂടുന്നുമുഖം...

Read More
Thyroid Screening Package
Thyroid Checkup – Price Rs. 2000/-

This package includes Thyroid Function Tests (TSH, T3, T4), Ultrasound of Neck, Antithyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO), Thyroid Specialist Consultation and Endoscopic Thyroid Surgeon Consultation Thyroid Function Tests TSH, T3,...

Read More
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണുക തൈറോയ്ഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥി...

Read More
Thyroid Surgery Review
Review from Patient after Endoscopic Thyroidectomy

I had a minimally invasive thyroid surgery (Endoscopic Total Thyroidectomy) with no pain and with minimum discomfort I was up and about hours after my operation My experience was outstanding The people at the clinic & hospital were...

Read More
Keyhole Clinic Edappally

Keyhole Clinic, the state-of-the-art healthcare facility, is situated in the Heart of Kochi at a very prime location (Edappally), We have well-experienced and reputed team of Medical Professionals at our center.

Our Vision Center of Excellence in all specialities aiming to provide Comprehensive & Comfortable Outpatient Healthcare Services

Mission High Quality Care with a Smile

Quality Policy To provide state-of-the-art facilities of International Standards to patients in a pleasant ambience