ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളും

ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു

ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഹെർണ്ണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Related Articles

Hernia – Causes, Types, Complications, Treatment

What is hernia Hernia is a common problem in men, women and children  Hernia in simple terms is the abnormal protrusion of the internal organs through a weakness or a hole in the muscular wall of the abdomen  The common sites for...

Read More
Hernia - Types, Symptoms, and Treatment
Hernia- Types, Symptoms, and Treatment

Hernia occurs when an organ or fatty tissue protrudes through a weak spot of the wall of the muscle where it normally resides  It can be caused by pressure like coughing, constipation, etc, which pushes the organ through the weak spot of the muscle...

Read More