ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളും

ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു

ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഹെർണ്ണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Related Articles

പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ
പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ

ഹെർണിയ എന്നാൽ എന്താണ് - പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ ഹെർണിയ എന്നു പറയുന്നതു വളരെ സാധാരണമായ ഒരു...

Read More
Hybrid surgery in hernias: Our experience

Introduction: Hybrid surgery is a procedure in which laparoscopic and open surgical steps are used for a better outcome to the patient The aim of this study is to identify the factors that necessitated hybrid surgery in cases of hernia Materials...

Read More
Types of Hernia
Types of Hernia – Watch Animation

Hernia is a very common disease It occurs due to defect in the abdominal wall Types of hernia is based on the location Watch a small video talk with animation on the different types of hernia by Dr R Padmakumar Subscribe to our YouTube Channel...

Read More
Hernia – Causes, Types, Complications, Treatment

What is hernia Hernia is a common problem in men, women and children  Hernia in simple terms is the abnormal protrusion of the internal organs through a weakness or a hole in the muscular wall of the abdomen  The common sites for...

Read More