പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ

പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ

ഹെർണിയ എന്നാൽ എന്താണ് – പല തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ.

ഹെർണിയ എന്നു പറയുന്നതു വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രോഗമാണ് . അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വയറിൻറ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ദ്വാരത്തില്ലൂടെ കുടലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അവയങ്ങളോ പുറത്തേക്കു തള്ളി വരുന്നതാണ്.

Subscribe to our YouTube Channel

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Related Articles

ഹെർണിയ സർജറി

ഹെര്‍ണിയ ചികിത്സയ്ക്ക് താക്കോല്‍ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ഹെര്‍ണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം സാധാരണയായി...

Read More
Hybrid surgery in hernias: Our experience

Introduction: Hybrid surgery is a procedure in which laparoscopic and open surgical steps are used for a better outcome to the patient The aim of this study is to identify the factors that necessitated hybrid surgery in cases of hernia Materials...

Read More
Types of Hernia
Types of Hernia – Watch Animation

Hernia is a very common disease It occurs due to defect in the abdominal wall Types of hernia is based on the location Watch a small video talk with animation on the different types of hernia by Dr R Padmakumar Subscribe to our YouTube Channel...

Read More
ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr. R. Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു
ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളും

ഹെർണ്ണിയയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് Dr R Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു എന്താണ്...

Read More
Keyhole Clinic Edappally

Keyhole Clinic, the state-of-the-art healthcare facility, is situated in the Heart of Kochi at a very prime location (Edappally), We have well-experienced and reputed team of Medical Professionals at our center.

Our Vision Center of Excellence in all specialities aiming to provide Comprehensive & Comfortable Outpatient Healthcare Services

Mission High Quality Care with a Smile

Quality Policy To provide state-of-the-art facilities of International Standards to patients in a pleasant ambience